"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

DEKLARACJA IDEOWO-PROGRAMOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO
„ SOKÓŁ – ŚWIAT PRACY”

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy” – zrzesza ludzi łączących zalety sprawnego ciała z postawą człowieka o prawym i szlachetnym charakterze, konsekwentnego w realizowaniu nakazów sumienia.

Działalność Towarzystwa obejmuje prowadzenie regularnych zajęć o charakterze gimnastycznym, ogólnorozwojowym, jak i sportowym. Towarzystwo zajmuje się organizowaniem wypraw krajoznawczych i innych form aktywnego wypoczynku dla podnoszenia dzielności duchowej i fizycznej społeczeństwa.

Członkowie Towarzystwa poprzez udostępnianie dzieł sztuki i umożliwienie kontaktu z twórcami kultury zamierzają rozbudzać i pielęgnować wrażliwość etyczną i estetyczną społeczeństwa polskiego. Sokolstwo jest obrońcą naturalnego środowiska człowieka i przyrody ojczystej. Deklaruje się jako stowarzyszenie inspirowane etyką chrześcijańską co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi o innych światopoglądach i zgodne jest z tradycją i doświadczeniem narodu polskiego.

Zrzeszamy w naszych szeregach ludzi odpowiedzialnych, zdolnych do samodzielnego aktu twórczego, traktujących życie jako Służbę Bogu i Ojczyźnie.

Sokolstwo w najgłębszym ujęciu jego celów jest nowoczesną rycerską organizacją – rycerskim zakonem.

 

Uchwalono w Tarnowie w dniu 24 sierpnia 1995r