"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"


Sprawozdanie z zebrania Sekcji Strzeleckich

PTG “Sokół-Świat Pracy”

 

Dnia 18 grudnia 2015 r. w Domu Kultury w Tuchowie, odbyło się zebranie przedstawicieli Sekcji Strzeleckich PTG “Sokół-Świat Pracy”. Zebraniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Andrzej Olejnik. Na zebranie przybyło 9 przedstawicieli 5 Sekcji Strzeleckich, z Miasta Tarnowa oraz Gmin Tarnów, Tuchów, Pleśnej i Szerzyn. 

Przedmiotem zebrania było omówienie następujących spraw: nowych inicjatyw w poszczególnych Sekcjach, wymiana informacji, przygotowanie umowy naszego “Sokoła” z Ministerstwem Obrony Narodowej i utworzenie Rady Koordynacyjnej Inicjatyw Proobronnych, (Sekcje Strzeleckie mają niezwłocznie wytypować swoich kandydatów) oraz relacja druha Krzysztofa Jasiewicza ze spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Najważniejszą sprawą stojącą przed naszym Towarzystwem w chwili obecnej, to nawiązanie współpracy z MON. Wiąże się to z korektą Statutu naszej organizacji, celem spożytkowania naszego zaangażowania i zdolności społecznych celem wsparcia systemu obronnego Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przygotowania rezerw osobowych i udziału w reagowaniu kryzysowym w razie wzrostu zagrożeń militarnych i niemilitarnych. W MON tworzone jest Biuro ds. Proobronnych. Głównym celem Forum, w których uczestniczył dh. Jasiewicz było poinformowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych o formach współpracy z MON.

Oto sprawy poruszane na Forum:

- Promocja Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej,
- Noszenie umundurowania przez członków organizacji pozarządowych,
- Opis przygotowawczej służby wojskowej,
- Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- Rachunkowość i rozliczanie się organizacji pozarządowych z MON oraz dotacje,
- Zasady realizacji zadania publicznego,
- Nieodpłatne przekazywanie mienia wojskowego,
- Klasy mundurowe.

Jak poinformował Dyr. Gabinetu Politycznego MON, Bartłomiej Misiewicz, uczestników Forum, Minister MON, Antoni Macierewicz planuje tworzenie oddziałów Obrony Terytorialnej Kraju. Docelowo w każdej gminie będzie pluton OTK a na ścianie wschodniej kraju powstanie 120 Kompani. Rekrutacji towarzyszyć będzie troska o wysokie morale i właściwe wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży czyli to wszystko, co jest statutowym celem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół-Świat Pracy”.

Spisał dh Lech Michalski, członek Rady Koordynacyjnej Inicjatyw Proobronnych PTG “Sokół-Świat Pracy”.