"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

     

  Zapraszamy  na organizowaną przez nas 23 września 2014 r. w auli Starostwa Powiatowego w Tarnowie o godzinie 17:30 wyjątkową debatę nt. projektów rozwojowych na rzecz miasta i subregionu tarnowskiego, która de factootworzy cykl  przedwyborczych  konfrontacji  kandydatów na szefa tarnowskiego samorządu.

     Debata w powyższej formule jest pokłosiem petycji, z którą wystąpiliśmy w marcu, jako inicjatorzy protestu obywatelskiego przeciw degradacji miasta pod hasłem: „Bieda, Bezrobocie, Brak Perspektyw”. Celem przedsięwzięcia jest zatem merytoryczna i konstruktywna dyskusja kandydatów na urząd prezydenta Tarnowa na temat  kluczowych projektów ich prezydentury, które mają zapewnić rozwój miasta i regionu  w wybranych (przez kandydatów) dziedzinach.

Każdemu kandydatowi zapewnimy możliwość zreferowania dowolnego projektu (jednego), jakiemu kandydat zamierza nadać priorytet realizacyjny w czasie swojej prezydentury.

Każdy referat (maksymalnie 10 minut) musi zawierać następujące składniki:

  • zarysowanie koncepcji prezydentury, której dany projekt jest kluczowym elementem i odpowiedź na pytanie dlaczego jest to – zdaniem kandydata - projekt priorytetowy
  • odpowiedź na pytanie, jakie korzyści realizacja projektu przyniesie miastu i regionowi
  • odpowiedź na pytanie ile dany projekt będzie kosztował (rzeczowa kalkulacja).


Zależy nam przy tym na dyskusji o projektach  realnych, gotowych do realizacji w obecnej sytuacji finansowej Tarnowa.

Po wygłoszeniu referatu, kandydat będzie miał możliwość udzielenia odpowiedzi na krótkie pytania innych uczestników Debaty, dotyczące omawianego projektu, a także na pytania od internautów, śledzących debatę na żywo w internecie.

W finale Debaty – oceną wszystkich przedstawionych projektów zajmą się przedstawiciele kilku różnych, aktywnych organizacji pozarządowych, których działalność skupia się na realizacji projektów/działań społecznych i gospodarczych na terenie gminy miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Stanowić oni będą Lożę Recenzentów.

Swoją ocenę (przyznając od 0 do 10 punktów każdemu z omawianych projektów) wyrazić będzie  też mogła obecna na sali publiczność. Wyniki punktacji przyznanej projektom przez publiczność ogłosimy po zakończeniu Debaty. Ze względu na ograniczoną pojemność sali, odpowiednią ilość wejściówek przekażemy do rozprowadzenia patronującym Debacie mediom lokalnym. 

Debatę poprowadzi Damian Mika, wieloletni dziennikarz i prezenter radiowy, a transmisję debaty przeprowadzi w internecie Telewizja ZETO (link do strony z transmisją udostępnimy wszystkim mediom - patronom).

Organizatorzy,  nie są członkami żadnej partii politycznej i chcą zapewnić możliwie obiektywne warunki do przeprowadzenia rzetelnej debaty o najważniejszych dla miasta sprawach.  Poza krótkim wprowadzeniem i - na końcu – podziękowaniem, organizatorzy nie będą brać udziału w merytorycznej części debaty. Również dystrybucję wejściówek (będących jednocześnie kartą oceny  projektów przedstawianych przez kandydatów) pozostawiamy patronom medialnym.

     W tej chwili mamy pisemne potwierdzenia udziału od 3 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się większej (niż 4 osoby) ilości kandydatów, zastrzegamy sobie możliwość organizacji  dwóch debat (drugi termin między 24 a 26 IX) i losowania ich uczestników.

Andrzej Olejnik - Prezes