"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

Polska Biega - Tarnów 2015

Regulamin „XI Biegu Sanguszków” oraz II Mistrzostw Tarnowa w Nordic Walking

 1. CEL

  • Popularyzacja biegania oraz nordic walking, jako najprostszych form ruchu wśród mieszkańców Tarnowa, gminy i powiatu.

  • Upamiętnienie jubileuszu 20 – lecia PTG Sokół – Świat Pracy w Tarnowie

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

  • Promocja rekreacyjnych walorów Tarnowa,

  • Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

 2. ORGANIZATOR

  • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół-Świat Pracy w Tarnowie www.sokol-swiat-pracy.pl

 3. PARTNERZY

  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie /zabezpieczenie trasy i współorganizator zawodów/

  • MLUKS Tarnów /współorganizator zawodów/

  • Urząd Miasta Tarnowa /zabezpieczenie finansowe/

  • KEPA - Sport

 4. KONTAKT

  • Koordynator zawodów: Maciej Pokorny Tel. 605 151 730

  • e-mail: szkolabiegania(at)gmail.com

    

 5. TERMIN I MIEJSCE

  • Data: 23.05.2015 (sobota), godzina 10:00

  • Start i meta do biegu znajduje się na terenie Parku Sanguszków w Tarnowie.

  • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, ul. Sanguszków 28 w Tarnowie, czynne od godziny 9:00.

 6. DYSTANS

  • 800 m - szkoły podstawowe i gimnazja /dziewczęta/

  • 1600 m - gimnazja /chłopcy/, szkoły ponadgimnazjalne

  • 3,5 km - II Mistrzostwa Tarnowa w Nordic Walking

  • 7 km - bieg główny OPEN dla kobiet i mężczyzn

 1. PROGRAM ZAWODÓW

09:00 – Otwarcie biura zawodów/zapisy

10:00 – Powitanie uczestników i rozpoczęcie zawodów

10:05 – Bieg dziewcząt 800m /szkoły podstawowe/

10:10 – Bieg chłopców 800m /szkoły podstawowe/

10:20 – Bieg dziewcząt 800m /szkoły gimnazjalne/

10:30 – Bieg chłopców 1600m /szkoły gimnazjalne/

10:40 – Bieg dziewcząt 1600m /szkoły ponadgimnazjalne/

10:50 – Bieg chłopców 1600m /szkoły ponadgimnazjalne/

11:00 – II Mistrzostwa Tarnowa w Nordic Walking 3,5 km /kobiet i mężczyzn/

11:10 – Dekoracja dzieci i młodzieży /szkoły/

12:00 – BIEG GŁÓWNY OPEN na dystansie 7 km /kobiety i mężczyźni/

13:15 – Dekoracja zwycięzców / Nordic Walking, Bieg OPEN/

 1. TRASA

  • Trasa pofałdowana

  • Nawierzchnia: ścieżki parkowe i trawiaste, beton, asfalt.

  • Trasa dla dzieci i młodzieży: pętla o długości 800 m ścieżkami parkowymi, start i meta na ul. Sanguszków.

  • Przebieg trasy – pętli głównej 3,5 km: Start ulica Sanguszków w kierunku centrum miasta, skręt w prawo na ul. Gumniską wzdłuż chodnika obok Parku Sanguszków strona północna, skręt w aleję główną w parku, dalej wzdłuż lewej granicy parku do ul. Sanguszków, ul. Lotnicza, skręt w prawo na ścieżkę wzdłuż lotniska od strony zachodniej i dalej północnej, Park Sanguszków strona południowa do ul. Sanguszków.

  • W biegu głównym na dystansie 7km obowiązuje dwukrotne pokonanie trasy w/w pętli.

  • Mapa trasy jest częścią regulaminu zawodów.

 1. KLASYFIKACJA i NAGRODY

  • Klasyfikacja w biegach dzieci i młodzieży /medale i dyplomy zostaną wręczone pierwszej trójce dziewcząt i chłopców z podziałem na kategorie wiekowe/:

  • Szkoły podstawowe: kl. 4 i młodsze /rok ur. 2004/

  • Szkoły podstawowe: kl. 5 /rok ur. 2003/

  • Szkoły podstawowe: kl. 6 /rok ur. 2002/

  • Szkoły gimnazjalne: kl. 1 / rok ur. 2001/

  • Szkoły gimnazjalne: kl. 2 /rok ur. 2000/

  • Szkoły gimnazjalne: kl. 3 /rok ur. 1999/

  • Szkoły ponadgimnazjalne /rok ur. 1995-1998/

  • Mistrzostwa Tarnowa w Nordic walking – klasyfikacja kobiet i mężczyzn: medale i dyplomy zostaną wręczone pierwszej trójce z podziałem na dwie kategorie wiekowe: do 45 lat (włącznie) i weterani 46 lat i więcej.

  • Klasyfikacja w BIEGU GŁÓWNYM OPEN kobiet i mężczyzn - nagrody zostaną wręczone pierwszej trójce zawodników w obu kategoriach oraz wyróżnienia w kategoriach wiekowych / M – 35 (18-35 lat), M – 50 (36-50 lat), M – 50+ (51 i więcej), oraz K – 35 (18-35 lat), K – 50 (36-50 lat), K – 50+ (51-i więcej).

  • Nagroda specjalna dla najstarszego uczestnika biegu OPEN

  • W biegu głównym obowiązuje limit: 100 uczestników

 1. POMIAR CZASU

  • W biegu głównym OPEN na dystansie 7 km oraz Nordic Walking będzie wykonywany ręczny pomiar czasu.

  • Posiadanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

  • Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

  • W biegu dzieci i młodzieży dodatkowo obowiązuje karta startowa podczas biegu. Brak karty startowej na mecie skutkuje brakiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

 1. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

  • Zgłoszenia do biegu dzieci i młodzieży, Mistrzostwa Tarnowa w Nordic Walking oraz zgłoszenia do biegu głównego OPEN na dystansie 7km w biurze zawodów od godz. 9:00

  • Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach. Za osoby nieletnie oświadczenie podpisać musi prawny opiekun w obecności sędziego zawodów.

  • Udział w biegu dzieci i młodzieży oraz Nordic Walking jest bezpłatny.

  • W biegu głównym obowiązuje opłata startowa w wysokości 10,-

 1. UCZESTNICTWO

  • W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, lub przedstawić upoważnienie od innej osoby.

  • Do startu w biegu głównym OPEN dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.

  • Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze zawodów. Za osoby nieletnie oświadczenie podpisać musi prawny opiekun w obecności sędziego zawodów.

  • Każdy uczestnik zawodów może wziąć udział w jednym biegu w swojej kategorii wiekowej. Uczniowie pełnoletni mogą wybrać albo bieg w swojej kategorii albo udział w biegu głównym OPEN.

  • Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

  • Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

  • Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.

  • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 1. II MISTRZOSTWA TARNOWA W NORDIC WALKING – PRZEPISY

 • Opis techniki nordic walking (NW): jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, marsz z jednoczesnym odpychaniem się kijami, przy zachowaniu stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Podczas wykonywania prawidłowego marszu Nordic Walking ma miejsce moment, gdy zawsze jedna noga (stopa) dotyka podłoża. W marszu NW brak fazy lotu — zawsze ma miejsce faza jednonożnego podparcia. Dodatkowo należy zachować naprzemianstronne odpychanie się kijami następuje w rytm marszu.

 • Zakazane jest: nadmierne pochylanie ciała w przód, wbijanie kijów pod kątem prostym, brak wbicia i odepchnięcia kijkiem, obniżanie środka ciężkości (uginanie kolan), używanie techniki chodu sportowego.

 • Ostrzeżenia i dyskwalifikacje: Zawodnik jest informowany, gdy sposób jego poruszania się nie spełnia w/w warunków dotyczących techniki marszu NW, a ich łamanie karane będzie ostrzeżeniami przez sędziów na trasie przez sygnalizowanie żółtą kartką. Pierwsze ostrzeżenie bez konsekwencji (kary czasowej), Drugie i każde następne ostrzeżenie skutkuje karą czasową (jedno ostrzeżenie = 1 minuta dodana do czasu końcowego zawodnika popełniającego błąd). Jeżeli zawodnik drastycznie łamie zasady techniki NW (np.: biega, podbiega) podlega natychmiastowej dyskwalifikacji: czerwona kartka.

 • Wyniki na mecie: są wynikami wstępnymi i nieoficjalnymi. Za wyniki oficjalne komunikacie końcowym uważa się wyniki zweryfikowane po uwzględnieniu kar.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.sokol-swiat-pracy.pl, a także na profilu:www.facebook.com/szkola-biegania-i-nordic-walking-w-tarnowie/

  • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

  • Dla zawodników będą dostępne przebieralnie oraz WC w budynku ZSEO

  • Przewiduje się możliwość depozytu.

  • Uczestnikom Biegu Głównego OPEN przysługuje prawo do posiłku regeneracyjnego.

  • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.

  • Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

  • Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne.

  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 1. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE, SPONSORZY, PATRONAT MEDIALNY

Urząd Miasta Tarnowa

Urząd Gminy Tarnów

RÓJ - Gospodarstwo Pasieczne

FORMA Fitness Klub Siłownia

tikkurila

abiks rgb

logo runshop

NATURA - Drogeria

 

 PATRONAT MEDIALNY Radio ESKA w Tarnowie

Radio ESKA w Tarnowie