"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"


Walne zgromadzenie członków PTG "Sokół - Świat Pracy"

      Co roku w okresie zimowym, spotykamy się, aby połamać się opłatkiem, zamknąć stary rok działalności naszego Towarzystwa, a powitać nowy.

Przy tej okazji składamy sprawozdania z działalności naszych Sekcji, Oddziałów, Klubów, Komisji i in., a zarazem przedstawiamy swoje plany na nowy rok. Walne Zgromadzenie to też okazja do rozmów, zacieśniania więzi sokolich, poszerzenia swojej wiedzy o historii Sokolstwa oraz co bardzo ważne podjęcia istotnych decyzji dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia. Zwracamy się więc z prośbą do wszystkich Sokołów, aby przybyli na zgromadzenie, które odbędzie się w niedzielę 31 stycznia 2016 r. o godz. 17, na małej scenie w tarnowskim teatrze. Jednocześnie informujemy że zebranie będzie połączone z krótką prelekcją dh. Mateusza Olejnika nt. dumy narodowej i tożsamości sokolej. Dodatkowo na spotkaniu będzie możliwość uregulowania składek członkowskich. 

Porządek Walnego Zgromadzenia PTG „Sokół -Świat Pracy” w Tarnowie

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i przyjęcie regulaminu
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i ukonstytuowanie jej składu
 5. Ustalenie przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową prawomocności Walnego Zgromadzenia i podanie tego stwierdzenia do wiadomości zebranym
 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2015
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2015
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Towarzystwa i bilansu za 20015 r
 10. Wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa , Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego – zgłaszanie kandydatur, przeprowadzenie wyborów
 11. Dyskusja nad programem działania Towarzystwa, zgłaszanie projektów uchwał i wolnych wniosków
 12. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową
 13. Ciąg dalszy dyskusji nad programem działania Towarzystwa, zgłaszanie projektów uchwał i wolnych wniosków
 14. Poddanie projektów uchwał pod głosownie i zakończenie Walnego Zgromadzenia.