"Sokół - Świat Pracy"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

W dniu 11 maja 2020 roku podpisano porozumienie pomiędzy Polskim Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Świat – Pracy”, reprezentowanym przez prezesa Andrzeja Olejnika a Zespołem Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, reprezentowanym przez dyrektora Roberta Panterę. Tekst porozumienia uściśla i doprecyzowuje istniejącą już współpracę. 

 

Dokument został opracowany w oparciu o opinię wydaną przez Biuro Analiz Sejmowych na prośbę PTG „Sokół-Świat Pracy”, a dotyczącą możliwości prawnych działalności stowarzyszeń na terenie szkół i placówek oświatowych.

W ramach porozumienia jego sygnatariusze będą się wspierać w realizacji następujących działań:  

Wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym i obywatelskim.

Upowszechnianie, promocja i utrwalanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Szerzenie kultury fizycznej, w tym form aktywnego wypoczynku wśród młodzieży szkolnej i środowiska lokalnego z wykorzystaniem dostępnej bazy. 

Popularyzowanie kultury narodowej i regionalnej oraz rozwijanie kompetencji kulturowych społeczeństwa.

Podczas podpisywania umowy obecny był pan wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk, członek Zarządu Towarzystwa Marek Banaś i prezes dąbrowskiego oddziału Sokoła druh Rafał Szydłowski. Na koniec spotkania druh Andrzej Olejnik przekazał na ręce dyrektora Roberta Pantery 200 masek ochronnych, jako wsparcie społeczności szkolnej na Powiślu Dąbrowskim.